• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
  • 605 617 267
  • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

    Sobota: 9:00-12:00

Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC powinniśmy posiadać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze obowiązek taki nakłada na nas ustawa, po drugie zaś ubezpieczenie to chroni ogólne interesy wszystkich poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych.

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce, który chce wyjechać na drogę, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Obowiązek ten nakłada na jego właściciela ustawa z dnia 22.05.2003 roku z późniejszymi zmianami. Brak OC skutkuje karami.

- Kiedy należy wykupić OC najpóźniej ?

Samochód zarejestrowany w Polce musi być ubezpieczony. OC to ubezpieczenie obowiązkowe, nakładane przez ustawę. Musi być w nim zachowana ciągłość. Jednak to w jakim terminie podpiszemy umowę OC z TU bardzo często zależy od sposobu nabycia przez nas pojazdu.

1) Adam Nowak kupił w styczniu od sąsiada używany samochód z OC ważnym do marca. W takim wypadku może korzystać z jego ubezpieczenia maksymalnie do 30 dni. W tym czasie musi zdecydować co dalej. Czy przepisać na siebie ubezpieczenie poprzedniego właściciela i korzystać z niego do końca trwania polisy, czyli do marca, czy też zrezygnować z niej i zawrzeć swoją własną.

Jeśli wybrał przepisanie polisy i po upływie kilku miesięcy będzie się ona w marcu kończyć, wówczas Nowak najpóźniej w dniu jej rozwiązania musi wykupić kolejne OC.

Jeśli natomiast wybrał drugi wariant i zrezygnował z kontynuowania polisy poprzedniego właściciela, to musi swoją polisę wykupić w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Gdy po roku będzie ona wygasać, to także najpóźniej w dniu jej rozwiązania ma obowiązek wykupić kolejne OC.

2) Adam Nowak kupił od swojego sąsiada używany samochód z nieważną polisą - jej termin ochrony wygasł dwa miesiące wcześniej. Sąsiadowi zależało na pozbyciu się auta i nie przedłużył umowy z TU, w efekcie czego sprzedawany przez niego pojazd nie posiada ważnego OC. Nowak musi je wykupić. Jak ma to zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie na umowę formułki „pojazd nie posiada polisy OC” co uchroni Nowaka od odpowiedzialnośći za polisy zbywcy.

Uwaga: Już w dniu zakupu zarejestrowanego pojazdu, musi on posiadać ważną polisę OC. Więc należy ją wykupić w dniu nabycia pojazdu.

3) Adam Nowak sprowadził pojazd z zagranicy. Jego nowe auto nie ma jednak OC ważnego w Polsce. Co mu proponujemy?

Musi on ubezpieczyć pojazd najpóźniej w dniu jego rejestracji, choć może to zrobić wcześniej, nie czekając do ostatniego dnia. Jednak w takim przypadku większość Towarzystw będzie oczekiwała od niego przedstawienia ważnych badań technicznych samochodu. On zaś w ciągu 30 dni od podpisania umowy z Towarzystwem jest zobligowany do zarejestrowania samochodu  w Polsce.

Uwaga: Każdy pojazd przed wprowadzeniem do ruchu musi mieć ważne OC.

Warto wiedzieć, że wykupienie OC w Polsce jest przewidziane tylko dla pojazdów, które będą zarejestrowane w naszym kraju. Dla pojazdu zarejestrowanego zagranicą i mającego być tam używanym, nie można wykupić polskiego OC. Istnieje bowiem obowiązek przeprowadzenia w Polsce badania technicznego oraz zarejestrowania samochodu w naszym kraju.

- Polskie OC jest ważne również

Oprócz Polski jest to jeszcze 36 europejskich państw.

Jednolite Porozumienie między biurami narodowymi przyjęły: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marina, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Wyspy Owcze.

Dlatego też posiadając OC wykupione w Polsce można swobodnie poruszać po wyżej wymienionych krajach, bez potrzeby wykupywania dodatkowych, obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak Zielona Karta.

- Jak zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe w zakresie OC komunikacyjnego

Jeśli chcesz zmienić firmę ubezpieczeniową musisz powiadomić o tym poprzedniego ubezpieczyciela najpóźniej na 1 dzień przed końcem umowy (należy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia).

Nie robiąc tego umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. Wypowiedzenie możesz złożyć z wyprzedzeniem Twoje ubezpieczenie będzie działało aż do końca odpowiedzialności określonego w polisie.

Plik do pobrania:

WYPOWIEDZENIE W ZWIĄZKU Z KOŃCEM OKRESU UBEZPIECZENIA

WYPOWIEDZENIE W ZWIĄZKU Z KUPNEM POJAZDU

WYPOWIEDZENIE W ZWIĄZKU Z PODWÓJNYM UBEZPIECZENIEM

* - NALEŻY DOŁĄCZYĆ KSERO UMOWY Kupna Sprzedaży lub inny dokument orzekający że pojazd znalazł się w naszym posiadaniu .

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY

- Kary za brak ubezpieczenia OC

OD 11 lutego 2012 zachodzą zmiany o których czytasz poniżej

Kara, nakładana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, będzie uzależniona od płacy minimalnej. Dla właściciela samochodu osobowego będzie ona stanowiła dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, tj. 3 tys. zł, w wypadku samochodów ciężarowych i autobusów - trzykrotność, tj. 4,5 tys. zl, przy innych pojazdach, np. motocyklach - 500zl

- Gdzie jest nam potrzebna Zielona Karta ?

Zielona Karta jest potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i chroni posiadacza pojazdu poza granicami Polski. W większości towarzystw ubezpieczeniowych Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie do polisy OC. Zawierana może być na okres na jaki została wystawiona polisa OC, czyli 12 miesięcy, ale może być również zawarta na okres krótszy. Minimalny okres to 15 dni.

Od 01.05.2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, polskie OC jest ważne w takich krajach jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, wielka Brytania, Włochy i Węgry.

Jednak wybierając się do :Albanii, na Białoruś, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji lub Ukrainy Zieloną Kartę trzeba koniecznie mieć.

- Kto może wykupić OC krótkoterminowe ?

Umowa standardowa zawierana jest na 12 miesięcy. 

Umowę krótkoterminową można zawrzeć jedynie w przypadkach ściśle określonych w ustawie:

1. Przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów lub podmioty pośredniczące w takich transakcjach, np. komisy i salony samochodowe

2. Przez każdą osobę posiadającą pojazd zarejestrowany na okres czasowy (pozwolenie czasowe)

3. Przy przekraczaniu granicy na pojazdy zarejestrowane za granicą a nie posiadające umowy OC bądź Zielonej Karty (ZK) lub jeśli w czasie przebywania na terenie RP pojazdu zarejestrowanego za granicą ulegnie rozwiązaniu umowa ubezpieczenia granicznego lub ZK.

4. Na pojazdy historyczne. Pojazdami takimi w świetle obowiązujących przepisów są:- pojazdy zabytkowe (zgodnie z Prawem o ruchu drogowym)- pojazdy wpisane do księgi inwentarza muzealiów- pojazdy co najmniej 40-letnie- pojazdy co najmniej 25-letnie, które są uznane za pojazdy unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.W powyższych przypadkach polisa nie może być zawarta na okres krótszy niż 30 dni.

5. Na pojazdy wolnobieżne, z wykluczeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z tym gospodarstwem. Jednak na pojazdy wolnobieżne, które są w posiadaniu rolników a nie będące użytkowane w związku z posiadaniem gospodarstwa można zawrzeć krótkoterminową umowę OC.Tu polisa obowiązkowego ubezpieczenia nie może być zawarta na okres krótszy niż 3 miesiące.

- Komu należy się odszkodowanie z polisy sprawcy OC

Art. 34. 

1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą:

 

1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;

2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;

3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

- Okres oArt. 39. 

1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zakład ubezpieczeń wskazał późniejszy termin płatności składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.

3. Termin rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń inny niż określony w ust. 1 i 2 można określić w umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wtedy, gdy umowę zawiera się:

na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadkach określonych w art. 27 ust. 1;

przed zarejestrowaniem pojazdu mechanicznego, o którym mowa art. 2 pkt 10 lit. a, oraz pojazdu historycznego;

na okres kolejnych 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu.

Art. 40. 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ustaje z chwilą rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 33. dpowiedzialności z polisy OC

więcej...

 Polecane artykuły

policjant wypisujący mandat
18-01-2021 administrator

KARY ZA BRAK OC

Zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego OC (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG&...

Czytaj więcej
28-02-2014 Super User

Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC powinniśmy posiadać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze obowiąze...

Czytaj więcej
Ubezpieczenie AC
20-02-2014 Super User

W razie szkody

Jeśli: Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) - szkoda majątkowa (na mieniu)...

Czytaj więcej

Komentarze


Dodaj komentarz