• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 326-776-659
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

Ubezpieczenia firmy

Ubezpieczenia firmy

Małe i średnie firmy

Chronimy majątek firmy, jej obrót, a także menadżerów na wypadek zdarzeń losowych. Elastyczne rozwiązania zawarte w pakietach umożliwiają płatność w ratach i gwarantują zniżki dla bezszkodowych Klientów. Dodatkowo zabezpieczamy właściciela przed skutkami ewentualnych roszczeń – nawet do 1 mln zł za szkody wyrządzone osobom trzecim. A że nie popełnia błędu tylko ten, kto nic nie robi – OC firmy doceni każdy przedsiębiorca.

 

Specjalistyczne

Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności oferujemy wszechstronne, specjalistyczne ubezpieczenia dla dużych firm i instytucji. Chronimy mienie i odpowiedzialność cywilną jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców z różnych branż. 

 Fittings, Water Polo, Construction, Building, House

Gwarancje ubezpieczeniowe

Działalność części podmiotów w wybranych branżach wymaga przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowych. Udzielamy pisemnego zobowiązania Gwaranta (Towarzystwa Ubezpieczeń) do wypłacenia stronie wskazanej w gwarancji (Beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby strona zlecająca udzielenie gwarancji (Zobowiązany) nie wypełniła świadczenia, do którego była zobowiązana wobec Beneficjenta.

 Calculator, Calculation, Insurance, Finance, Accounting

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

 • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 / 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

W agencji za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

 • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
 • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.

Jaki jest zakres terytorialny polisy?

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jaki i w ruchu międzynarodowym, konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko w międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy , przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim.Formula 1, Truck, Red, Row